IT Staff

Blog về chuyên ngành IT

Mint License Accounting

leave a comment »

Mint License Accounting

1.  Home

a.  Giới thiệu

MLA là hệ thống tiện ích cho các thành viên phân phối của Mintsofts có thể dễ dàng mua và sử dụng Key bản quyền các sản phẩm Mint một cách trực tiếp và nhanh chóng, bằng việc là thành viên chính thức, bạn có thể mở rộng giới thiệu trực tiếp với bạn bè sử dụng hoặc làm thành viên của cộng đồng Mint.

Hệ thống quản lý trích chiết khấu tự động khi bạn mua hoặc giới thiệu người dùng qua hệ thống trực tuyến, là một sự tri ân nhỏ nhoi với thiện chí của bạn đối với Mintsofts. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, cũng như mọi nguồn lực để phát triển những công cụ quản lý doanh nghiệp hiệu quả và hướng đến người dùng. Hãy trao cho chúng tôi cơ hội được phục vụ và song hành cùng sự lớn mạnh của doanh nghiệp Việt Nam.

b.  Tin tức mới

Hiển thị những thông tin mới nhất lấy từ mục Quản lý tin tức.

c.  Thống kê

Thống kê mức cây phân cấp người dùng được giới thiệu.

2.  Quản lý license

a.  Mua License

 • Bước 1: Chọn tên sản phẩm

Sau khi chọn sản phẩm, bạn sẽ thấy được thông tin đi kèm của sản phẩm gồm: đơn giá, tổng thành tiền, phần trăm chiết khấu, tổng tiền thanh toán.

Tùy chọn mở rộng: bạn có thể tăng thêm các tùy chọn mở rộng này phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn.

  • Thêm thời hạn sử dụng
  • Thêm số lượng máy
  • Thêm số lượng CSDL
  • Thêm số lượng người dùng.
 • Bước 2: Nhập tên khách hàng và mã số thuế công ty
 • Bước 3: Nhấn nút Mua License (hoặc Mua license không tạo hợp đồng CRM)

Sau khi kiểm tra thông tin người dùng nhập vào, bạn sẽ nhận được một KEY của sản phẩm hiển thị ở ngay bên dưới (màu xanh dương).

VD: Mint Accounting Lite Key: 7d6c9e71-d181-45aa-bcce-b26b4fc258b

b.  License của tôi

Chọn khoảng thời gian cần tìm kiếm license của bạn đã đăng ký sử dụng. Sau đó nhấn nút Xem chi tiết.

Danh sách các license sử dụng sẽ được liệt kê bao gồm các thông tin như:

  • Ngày mua
  • Key
  • Tổng tiền
  • Tên sản phẩm
  • Tên khách hàng đăng ký

c.  Tình trạng license

 • Bước 1: Chọn sản phẩm cần xem.
 • Bước 2: Chọn khoản thời gian.
 • Nhấn nút Xem chi tiết

Thông tin hiển thị chi tiết bao gồm:

  • Ngày mua
  • Ngày kích hoạt sử dụng
  • Ngày kích hoạt lại
  • Tổng tiền
  • Tên sản phẩm
  • Tên khách hàng
  • Tổng số lượng license đã kích hoạt/ chưa kích hoạt/ kích hoạt lại.

3.  Mời bạn bè

Cung cấp liên kết cho bạn copy và giới thiệu cho bạn bè đăng ký sản phẩm.

4.  Tài khoản

a.  Thông tin tài khoản

Hiện thị thông tin của tài khoản hiện tại của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa những thông tin này.

Bao gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Tên ngân hàng
  • Số tài khoản
  • Điện thoại
  • E-mail
  • Số tiền hiện tại
  • Người giới thiệu
  • Cấp đại lý

Nhấn nút Lưu thay đổi để lưu lại thông tin cập nhật.

b.  Đổi mật khẩu

Chức năng này hỗ trợ bạn thay đổi mật khẩu của mình bằng cách:

  • Nhập vào mật khẩu hiện tại
  • Nhập mật khẩu mới
  • Xác nhận lại mật khẩu mới
  • Sau đó nhấn nút Thay đổi mật khẩu để lưu lại.

c.  Nạp tiền tài khoản

Chức năng này cho phép bạn quản trị người dùng, bạn có thể cấp phát tiền cho người dùng bằng cách:

  • Chọn một đối tượng trong  danh sách tên đăng nhập.
  • Nhập số tiền và số chứng từ tương ứng.
  • Sau đó nhấn nút Nạp tiền để lưu lại.

d.  Xóa tài khoản

Chức năng này cho phép bạn xóa tài khoản người dùng, bằng cách:

  • Nhập tên và số điện thoại người dùng hoặc để trống để liệt kê tất cả.
  • Nhấn nút Tìm kiếm
  • Đánh dấu chọn đối tượng nào cần xóa.
  • Tiếp theo nhấn nút Xóa
  • Nhấn nút Đồng ý để xác nhận.

e.  Điều chỉnh tiền tài khoản

Chức năng này cho phép bạn điều chỉnh lại số tiền hiện có của người dùng. Các bước thực hiện như sau:

  • Chọn đối tượng trong danh sách tên đăng nhập
  • Chọn khoản thời gian để liệt kê chi tiết giao dịch theo đối tượng được chọn.
  • Một danh sách các giao dịch được liệt kê bên dưới cùng với Họ tên và Số tài khoản. Thông tin giao dịch gồm có:
   • Thời điểm giao dịch
   • Số tiền
   • Ghi chú
   • Người nạp tiền
   • Chi tiết thông tin giao dịch gồm có:
    • Số tiền trước
    • Số tiền điều chỉnh
    • Thời điểm điều chỉnh
  • Bạn chỉ định vào một giao dịch cần điều chỉnh bằng cách nhấn vào liên kết Chọn
  • Tiếp theo, bạn nhập vào các thông tin yêu cầu điều chỉnh bao gồm:
   • Số tiền đúng
   • Số chứng từ phát sinh tương ứng
   • Lý do điều chỉnh
   • Người chứng nhận (chọn từ danh sách người dùng).
  • Nhần nút Điều chỉnh để hoàn tất việc điều chỉnh.

f.  Danh sách tài khoản

 • Chức năng liệt kê tất cả các tài khoản được bạn giới thiệu, thuộc quyền quản lý của bạn.
 • Điều chỉnh cho phép người dùng được ghi nợ tài khoản hoặc không bằng cách:
  • Chọn vào tài khoản người dùng trong danh sách người dùng.
  • Nhấn nút Cho/Không cho credit để cho phép người dùng ghi nợ hoặc không ghi nợ.

g.  Danh sách liên hệ

Hiển thị danh sách các liên hệ hiện có của bạn.

h.  Danh sách cấp đại lý

Phần này hỗ trợ bạn quản lý danh sách các cấp đại lý.

Gồm có:

  • Chức năng thêm mới cấp đại lý.
   • Nhập Mã và Tên cấp đại lý
   • Nhấn nút Thêm mới để lưu lại.
  • Chức năng xóa đại lý
   • Chọn một đại lý từ danh sách các đại lý
   • Nhấn nút Xóa để xóa đại lý được chọn.

i.  Nâng cấp tài khoản

Chức năng này sẽ hỗ trợ bạn chỉ định cấp đại lý cho tài khoản người dùng được chọn. Các bước thực hiện như sau:

  • Chọn một đối tượng trong danh sách tên đăng nhập.
  • Chọn cấp đại lý cho đối tượng này.
  • Nhấn nút Lưu thay đổi để lưu lại.

5.  Quản lý sản phẩm

a.  Cập nhật hoa hồng

Chức năng này hỗ trợ bạn quản lý mức hoa hồng cho các cấp đại lý theo từng sản phẩm.

  • Thêm mới hoa hồng
   • Chọn một sản phẩm trong danh sách sản phẩm.
   • Chọn một cấp đại lý trong danh sách đại lý.
   • Chọn hoặc nhập mức hoa hồng (%)
   • Nhấn nút Lưu để lưu lại.
  • Xóa hoa hồng
   • Trên danh sách hoa hồng, chọn chức năng Xóa ở ngay đối tượng mà bạn muốn xóa.

b. Thông tin thêm

Chức năng này hỗ trợ bạn quản lý việc mở rộng thông tin cần thiết cho sản phẩm.

  • Thêm mới thông tin
   • Nhập mã thông tin
   • Nhập tên thông tin
   • Nhập ghi chú
   • Nhấp nút Lưu để lưu lại
  • Xóa thông tin
   • Nhấn chức năng Xóa ngay trên dòng thông tin cần xóa.

c. Danh sách chức năng

Quản lý danh sách chức năng của sản phẩm.

  • Thêm mới chức năng cho sản phẩm
   • Chọn một sản phẩm trong danh sách sản phẩm
   • Nhập vào mã chức năng
   • Nhập vào số lượng cho phép
   • Nhấn nút Lưu để lưu lại.
  • Xóa chức năng của sản phẩm
   • Chọn một sản phẩm trong danh sách sản phẩm
   • Từ danh sách chức năng, nhấn Xóa ngay dòng có mã chức năng mà bạn cần xóa.

d. Danh sách sản phẩm

Chức năng này hỗ trợ bạn quản lý thông tin của sản phẩm và thông tin mở rộng của sản phẩm.

  • Thêm mới sản phẩm
   • Chọn một dịch vụ trong danh sách dịch vụ CRM
   • Nhập vào mã sản phẩm
   • Nhập vào mã hoặc mã dịch vụ bên CRM
   • Nhập vào tên sản phẩm
   • Nhập vào giá sản phẩm
   • Nhập vào ghi chú cho sản phẩm
   • Nhất nút Lưu để lưu lại.
  • Xóa sản phẩm
   • Trên danh sách sản phẩm, chọn chức năng Xóa ở ngay trên dòng có tên sản phẩm mà bạn cần xóa.
  • Điều chỉnh thông tin mở rộng cho sản phẩm
   • Chọn sản phẩm trong danh sách sản phẩm
   • Điều chỉnh giá đơn vị và số lượng cho các thông tin mở rộng như:
    • Thời hạn sử dụng
    • Số lượng máy cài đặt
    • Số lượng CSDL hỗ trợ
    • Số lượng người dùng
   • Nhấn nút Lưu để lưu lại thay đổi.

6.  Quản lý tin tức

Chức năng này hỗ trợ bạn quản lý tin tức được hiển thị trên giao diện của trang chủ MLA khi người dùng đăng nhập vào website.

  • Thêm mới tin tức
   • Nhấn chọn nút Thêm mới để hiện thị giao diện Chi tiết tin tức.
   • Chọn ngày đăng tin
   • Nhập vào tiêu đề
   • Chọn người đăng tin
   • Chọn hình ảnh
   • Nhập nội dung chi tiết đăng tin
   • Nhấn nút Lưu thay đổi để lưu tin tức.
  • Chỉnh sửa nội dung tin tức
   • Nhấn vào chức năng Chọn ngay trên dòng tin tức từ danh sách tin tức cần chỉnh sửa.
   • Nhấn nút Chỉnh sửa để hiển thị giao diện chỉnh sửa cho chi tiết tin tức
   • Nhập vào các thay đổi cần thiết cho các mục:
    • Ngày đăng tin
    • Tiêu đề
    • Người đăng tin
    • Hình ảnh
    • Nội dung tin tức
   • Nhấn nút Lưu thay đổi để cập nhật thay đổi.
  • Xóa một  tin tức
   • Nhấn vào chức năng Chọn ngay trên dòng tin tức từ danh sách tin tức cần xóa.
   • Nhấn nút Xóa để xóa tin tức đã chọn.

7.  Cấu hình

Phần này hỗ trợ bạn quản lý số lần kích hoạt tối đa và hạn mức ghi nợ của người dùng.

— end of the document —

Written by Xavier

Tháng Bảy 11, 2014 lúc 3:09 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: